چارت سازمانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه ریاست

 

حمید ابهری

ریاست دانشکده

2101

3530(011)

(011)35302102

hamid.abhary@gmail.com

 

احمد خستو

تاسیسات و خدمات

2101

3530 (011)

 

 

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه پژوهشی

محمدتقی قزلسفلی

معاون پژوهشی

2101

3530(011)

35302102(011)

  m.ghezel@umz.ac.ir

رابعه مهدی پور

کارشناس پژوهش

 

2104

3530 (011)

 

r.mehdipour@umz.ac.ir

خاطره مرادی

کارشناس دفتر مجله

2123

3530 (011)

35302123(011)

pajouheshname_lp@umz.ac.ir

 

 نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه آموزشی

 

 

زهرا محمودی

معاون آموزشی و دانشجویی

2101

3530 

35302123(011)

zmahmoodi4@gmail.com

 

 


کارشناس آموزش

2111

3530 

 


 

فاطمه نادری

کارشناس آموزش

2112

3530 

 

 

 

عادله شکرالهی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2116

3530 

35302111(011)

 

ابوذرخرسندی

کارشناس اموردانشجویی

2131

3530 

35302131(011)

a.khorsandi@umz.ac.ir

 

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

اموراداری و پشتیبانی

رضا ضیایی مقدم

مدیراموراداری

2140

3530

35302140(011)

r.ziaee@umz.ac.ir

نصراله دریابار

دبیرخانه وامین اموال

2141

3530

 

 

رحمان حیدری فیروزجایی

تشکیل کلاس و خدمات

2114

3530

 

 

 

 

 


اخبار