چکیده ای از کتاب جهت استحضار علاقه مندان

خانواده مهم‌ترین رکن هر جامعه است. قانونگذاران همواره برای حمایت از این نهاد، ‌مقرراتی را وضع نموده‌اند. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز نهاد خانواده مورد توجه مقنن بوده و در کنار مقررات عام قانون مدنی درباره نکاح، قوانین خاصی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شده است. که آخرین آنها قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 است. بررسی و مقایسه این قوانین، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این کتاب، قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط با حقوق خانواده، جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.

نویسنده اول دکتر حمید ابهری  استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، نویسنده دوم  آقای یاسر معینی فر (دروا) فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی می‌باشند.

اخبار