چکیده

آیین دادرسی مدنی 3، طواری دادرسی(امور­اتّفاقی) است که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و کاربردی، حائز اهمیّت فراوان است. بر اساس سرفصل مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برای این درس، در فصل اوّل کتاب، طواري دادرسي ناشي از ايرادات، در فصل دوم، طواري دادرسي ناشي از درخواست تأمين، در فصل سوم،  طواري دادرسي ناشي از تغییر دعوي و اصحاب آن و طواري دادرسي ناشي از توقيف و زوال دادرسي، در فصل چهارم، داوري و در فصل پنجم، هزينه دادرسي، بررسی و تبیین شده است. یکی از مشکلات موجود در زمینه هزینه های دادرسی، تغییر مکرر بندهای مختلف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 درباره هزینه های دادرسی، در قوانین بودجه سالانه یا بخشنامه های صادره است که لزوم تجدیدنظر در آثار تالیفی را در هر سال ایجاب می کند که این موضوع، ممکن است انگیزه شخص، برای خلق آثار در زمینه آیین دادرسی بویژه هزینه های دادرسی را کاهش دهد.

اخبار