چکیده:
کتاب حاضر، نتیجه پژوهش سه ساله، در خصوص موضوعی با جنبه های بین رشته ای است . یعنی از یک سو نگارنده وارد حوزه حقوق بشر دوستانه بین المللی می شود و تصویری نسبتا جامع از این رشته و اصول بنیادی آن ترسیم می نماید واز سوی دیگر با نگاهی بر موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تاثیراتی که این حوزه از سوی اصول بنیادی حقوق بشر دوستانه به خود دیده است را مورد واکاوی قرار می دهد.
شایان ذکر است که ادبیات حقوق بین الملل در این زمینه بسیار اندک وفقیر بوده فلذا کتاب حاضر می تواند به غنای این ادبیات کمک کند.

                                                                                                                 روابط عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

اخبار