نویسندگان در این کتاب کوشیده اند تمامی ابعاد تعدد جرم در حقوق موضوعه کیفری را مورد کنکاش و بررسی قرار دهند.
 
چکیده ای از کتاب تعدد جرم جهت استحضار علاقمندان

ارتکاب جرم همواره سبب از بین رفتن نظم اجتماعی است. بنابراین عدالت کیفری اقتضاء دارد حال که افراد مجرم و قانون گریز نظم نهادینه شده در ساختارهای جامعه مدنی را بر هم می زنند، الزاما می بایست با یک واکنش اجتماعی سازمان یافته با این دسته از افراد (مجرمین) برخورد شود. چه اینکه در گستره تحولات عدالت کیفری اعمال مجازات با تمامی پویایی ها و پایایی هایش هم چنان مهمترین سلاح در زرادخانه حقوق کیفری محسوب می شود. با این حال پرسش این است که مجرم را تا چه اندازه می توان مجازات نمود؟ بی تردید کسی که چندین بار مرتکب جرم شده اما در دستاوردهای عدالت خواهانه بشری پاسخگوی اعمال ضد اجتماعی خویش نمی باشد به مراتب دارای حالت خطرناک بیشتری است. زیرا مقتضی عدالت سنجی لزوم توجه به میزان خطرناکی بزه کار در پاسخ دهی کیفری را موجب می گردد. بر این اساس حقوق کیفری مدرن با شناخت از این مهم به تاسیس مفاهیمی همچون تعدد جرم اقدام نموده است. 
اخبار