انتخاب دکتر جواد تقی زاده به عنوان عضو اولین دوره هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران

جلسه انتخاب عضو هیات ممیزه

3 آبان 1395

3 آبان 1395

ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
1395/8/15
ارتقا مرتبه دکتر رفیع از استادیاری به دانشیاری
1395/8/12
انتصاب دکتر اله وردی به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی
1395/7/27
ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در دانشگاه مازندران
1395/7/26

نشستی علمی – تخصصی با عنوان « برجام و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه کشور » در روز یکشنبه 26/2/95