چارت سازمانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه ریاست

 

حمید ابهری

ریاست دانشکده

2101

3530(011)

(011)35302102

hamid.abhary@gmail.com

 

احمد خستو

مسئول دفتر

2101

3530 (011)

 

 

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه پژوهشی

محمدتقی قزلسفلی

معاون پژوهشی و فرهنگی

2101

3530(011)

35302102(011)

  m.ghezel@umz.ac.ir

راضیه اختیاری

کارشناس پژوهش و فرهنگی

 

2104

3530 (011)

 

                p.ir@umz.ac.ir

منیره آزادی

کارشناس گروه ها

2123

3530 (011)

35302123(011)

departments.lp@umz.ac.ir

 

 نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

حوزه آموزشی

 

 

شیما عرب اسدی

معاون آموزشی و دانشجویی

2101

3530 

35302123(011)

sh.arabasadi@umz.ac.ir


       

 

 


 

فاطمه نادری

کارشناس آموزش

2112

3530 

 

 

 

هادی داوودی

کارشناس تحصیلات تکمیلی(حقوق)

2116

3530 

35302111(011)

 h.davoodi@umz.ac.ir

خاطره مرادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی - علوم سیاسی

2111

3530 

35302111(011)

 

 

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

فکس

پست الکترونیک

داخلی

پیش شماره

اموراداری و پشتیبانی

رضا ضیایی مقدم

مدیراموراداری

2140

3530

35302140(011)

r.ziaee@umz.ac.ir

نصراله دریابار

دبیرخانه وامین اموال

2141

3530

 

 

رحمان حیدری فیروزجایی

تشکیل کلاس و خدمات

2114

3530

 

 

 

 

 


اخبار