نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

 

ایمیل

 

دکترمحمود امامی نمینی

استادیار

حقوق


عضو هیأت علمی


کارنامه علمی

Allamehmohades@yahoo.com

  

دکتر حسین جمالی

استادیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

hoosein.jamali@gmail.com

 

آقای امیر حسین علینقی

مربی

حقوق عمومی


عضو هیأت علمی


کارنامه علمی

 

زنده یاد دکتر مهدی رهبری

دانشیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

 

 

اخبار