نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

 

ایمیل

 

دکترفخرالدین اصغری آقمشهدی

استاد

حقوق خصوصی

عضو هیأت علمی

 

 

 

دکترمحمود امامی نمینی

استادیار

حقوق دولتی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر حسین جمالی

استادیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

hoosein.jamali@gmail.com

 

آقای امیر حسین علینقی

مربی

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

 

 

اخبار