نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

کارنامه علمی

ایمیل

دکترحمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

ریاست دانشکده

کارنامه علمی

hamid.abhary@gmail.com


دکتر فرهاد اله وردی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

مدیرگروه حقوق

کارنامه علمی

Farhad.allahverdi@yahoo.com


دکتر جواد تقی زاده

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

jtaghizadehd@yahoo.com


دکترسید حسن حسینی مقدم

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir

 

دکتر ابوالحسن شاکری

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

shakeri_criminallaw@yahoo.com

 

دکترآزاده صادقی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضوهیات علمی

کارنامه علمی

 sadeghiazade@yahoo.com

 

دکتر شیما عرب اسدی

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

shima.arabasadi@gmail.com

 

دکتر محمد فرزانگان

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر مسعود فریادی

استادیار

حقوق عمومی و محیط زیست

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.faryadi@umz.ac.ir

 

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

farhanglaw@yahoo.com


دکتر سیدابراهیم قدسی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

ghodsi@umz.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

kalantar@nit.ac.ir

 

دکتر سپنتا مجتهدزاده

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

sepantamojtahedzadeh@yahoo.com

 

دکتر سام محمدی

دانشیار

حقوق خصوصی

مدیرگروه حقوق خصوصی

کارنامه علمی

sammhmd@gmail.com

 

دکتر زهرامحمودی

استادیار

حقوق بین الملل

معاون آموزشی دانشکده

کارنامه علمی

Zmahmoodi4@gmail.com

دکتر مرتضی نجابت خواه

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.nejabatkhah@gmail.com

دکتر اسماعیل هادی تبار

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

e.haditabar@umz.ac.ir

 اخبار