نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

کارنامه علمی

ایمیل

 

دکترحمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

ریاست دانشکده

کارنامه علمی

hamid.abhary@gmail.com

 دکتر فرهاد اله وردی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

Farhad.allahverdi@yahoo.com


دکتر جواد تقی زاده

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

jtaghizadehd@yahoo.com

 

دکتر ابوالحسن شاکری

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

shakeri_criminallaw@yahoo.com

 

دکتر مسعود فریادی

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.faryadi@umz.ac.ir

 

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

farhanglaw@yahoo.com


دکتر سیدابراهیم قدسی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

ghodsi@umz.ac.ir

 

دکتر کیومرث کلانتری

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

kalantar@nit.ac.ir

 

دکتر سپنتا مجتهدزاده

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

sepantamojtahedzadeh@yahoo.com

 

دکتر سام محمدی

دانشیار

حقوق خصوصی

مدیرحقوق خصوصی

کارنامه علمی

sammhmd@gmail.com

 

دکتر زهرامحمودی

استادیار

حقوق بین الملل

مدیرگروه حقوق

کارنامه علمی

Zmahmoodi4@gmail.com

 

دکتر مرتضی نجابت خواه

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.nejabatkhah@gmail.com

 

دکتر اسماعیل هادی تبار

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

e.haditabar@umz.ac.ir

 

اخبار