نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

کارنامه علمی

ایمیل

دکترحمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

ریاست دانشکده

کارنامه علمی

hamid.abhary@gmail.com


دکتر فرهاد اله وردی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

Farhad.allahverdi@yahoo.com


دکتر جواد تقی زاده

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

jtaghizadehd@yahoo.com


دکترسید حسن حسینی مقدم

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر ابوالحسن شاکری

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

shakeri_criminallaw@yahoo.com

 

دکترآزاده صادقی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضوهیات علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر شیما عرب اسدی

استادیار

حقوق بین الملل عمومی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر محمد فرزانگان

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

 

 

دکتر مسعود فریادی

استادیار

حقوق عمومی و محیط زیست

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.faryadi@umz.ac.ir

 

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

farhanglaw@yahoo.com


دکتر سیدابراهیم قدسی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

ghodsi@umz.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

kalantar@nit.ac.ir

 

دکتر سپنتا مجتهدزاده

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

sepantamojtahedzadeh@yahoo.com

 

دکتر سام محمدی

دانشیار

حقوق خصوصی

مدیرحقوق خصوصی

کارنامه علمی

sammhmd@gmail.com

 

دکتر زهرامحمودی

استادیار

حقوق بین الملل

مدیرگروه حقوق

کارنامه علمی

Zmahmoodi4@gmail.com

دکتر مرتضی نجابت خواه

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.nejabatkhah@gmail.com

دکتر اسماعیل هادی تبار

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

e.haditabar@umz.ac.ir

 اخبار