نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

کارنامه علمی

ایمیل

دکتر رضا اختیاری

استادیار

روابط بین الملل

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

r.ekhtiari@umz.ac.ir


دکتر علی اکبر جعفری

دانشیار

روابط بین الملل

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

a.jafari@umz.ac.ir


دکتر احمد رشیدی

دانشیار

علوم سیاسی

عضو هیأت    علمی

کارنامه علمی

a.rashidi@umz.ac.ir

دکتر حسین رفیع

دانشیار

روابط بین الملل

مدیر گروه علوم سیاسی

کارنامه علمی

h.rafie@umz.ac.ir

 

    دکتر محمدرادمرد

 استادیار

     علوم سیاسی

عضو هیأت    علمی

کارنامه علمی

m.radmard@umz.ac.ir

دکتر مختار صالحی

استادیار

روابط بین الملل

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

mo.salehi@umz.ac.ir


دکتر رحمت عباس تبار

استادیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

r.abbastabar@umz.ac.irدکتر مرتضی علویان

دانشیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.alavian@umz.ac.ir


دکتر محسن عباس زاده

استادیار

علوم سیاسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.abbaszadeh@umz.ac.irدکتر محمدتقی قزلسفلی

دانشیار

علوم سیاسی

معاون پژوهشی دانشکده

کارنامه علمی

m.ghezel@umz.ac.irدکتر علی کریمی

استاد

علوم سیاسی


عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

akm10@umz.ac.ir

 

 

 

اخبار