نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت

کارنامه علمی

ایمیل


دکترحمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

h.abhari@umz.ac.ir


دکتر فرهاد اله وردی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر گروه حقوق

کارنامه علمی

Farhad.allahverdi@yahoo.com


دکتر جواد تقی زاده

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

jtaghizadehd@yahoo.com


دکتر محمدحسین تقی پور

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

mh.taghipour@umz.ac.ir


دکترسید حسن حسینی مقدم

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir


دکتر حسین رضازاده

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

h.rezazadeh69@yahoo.com

 

دکتر ام البنین رمضان زاده

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

o.ramzanzadeh@umz.ac.ir


دکتر ابوالحسن شاکری

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی

ریاست دانشکده

کارنامه علمی

a.shakeri@umz.ac.ir


دکتر احسان شهسواری

استادیار

حقوق بین الملل عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

ehsanshahsavari@alumni.ut.ac.ir


دکترآزاده صادقی

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضوهیات علمی

کارنامه علمی

Az.sadeghi@umz.ac.ir


دکتر شیما عرب اسدی

استادیار

حقوق بین الملل عمومی

معاون آموزشی

کارنامه علمی

sh.arabasadi@umz.ac.ir

 

دکتر محمد فرزانگان

استادیار

حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

m.farzanegan@umz.ac.ir


دکتر مسعود فریادی

استادیار

حقوق عمومی و محیط زیست

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.faryadi@umz.ac.ir


دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

F.Larijani@umz.ac.ir


دکتر سیدابراهیم قدسی

دانشیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

ghodsi@umz.ac.ir


دکتر کیومرث کلانتری

استاد

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

k.kalantari@umz.ac.ir


دکتر سپنتا مجتهدزاده

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

s.mojtahedzadeh@umz.ac.ir


دکتر سام محمدی

استاد

حقوق خصوصی

مدیر گروه حقوق خصوصی

کارنامه علمی

S.mohammadi@umz.ac.ir


دکتر مهدی مرادی برلیان

استادیار

حقوق عمومی

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

moradiberelian@gmail.com


دکتر زهرامحمودی

استادیار

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی

کارنامه علمی

Z.mahmoudi@umz.ac.ir


 دکتر مرتضی
   نجابت خواه

 

دانشیار

حقوق عمومی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

m.nejabatkhah@umz.ac.ir


دکتر اسماعیل هادی تبار

استادیار

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیأت علمی

کارنامه علمی

e.haditabar@umz.ac.ir

اخبار