دروس ترمی علوم سیاسی ورودی 98 به بعد         
                    
                   

 دروس ترمی رشته حقوق ورودی 97 به بعد

          
                                                          

 

آیین نامه ها
  آیین نامه مهمانی  و انتقال دانشجو          
 خلاصه آیین نامه آموزشی                       
  شیوه نامه اجرایی برای 93 و بعد از آن       
 شیوه نامه اجرایی برای 97 و بعد از آن        

 

فرمهای آموزشی دوره کارشناسی

فرم های درخواست مهمانی

فرمهای حذف

1 - فرم درخواست مهمان (در3 نسخه تهیه شود)

1- فرم حذف ترم

2- فرم در خواست مهمانی ترم تابستان (در 3 نسخه تهیه شود)

2-  فرم حذف اظطراری بعد از مهلت مقرر

فرمهای در خواست تغییر رشته

3- فرم حذف تک درس

1- فرم درخواست تغییر رشته ( در 2 نسخه تهیه شود)

فرم درخواست انتقال دائم

2-فرم درخواست انتقال توام با تغییررشته( در 2 نسخه تهیه شود)

فرم تقاضای ترک تحصیل دائم

فرمهای تسویه حساب

فرم درخواست افزایش سنوات

1- فرم تسویه حساب مالی

گواهی پزشکی

2- فرم تسویه حساب

فرم درخواست مرخصی(در 2 نسخه)

اخبار