سرفصل وچارت دروس ارشد و دکتری علوم سیاسی                
سرفصل و چارت دروس ارشد و دکتری حقوق                

  سر فصل ارشد - رشته گرایشهای علوم سیاسی

  سرفصل دکتری علوم سیاسی

  چارت دروس دکتری علوم سیاسی

  چارت دروس رشته گرایش های علوم سیاسی

 

 

فرم های ارشد  فرم های دکتری
فرم درخواست دفاع از پایان نامه پیشرفت تحصیلی (بورسیه دکتری)

درخواست افزایش سنوات (نیمسال  پنجم)
درخواست افزایش سنوات (نیمسال ششم)

 فرم انتخاب واحد
فرم درخواست تمدید سنوات (نیمسال نهم)

درخواست مهمانی فرم تعیین استاد راهنما
                         فرم تعیین استاد راهنما
گواهی پزشکی درخواست مجوز برای برگزاری آزمون جامع
فرم انتخاب واحد  فرمهای بعد از دفاع، جهت تسویه حساب
فرمهای بعد از دفاع، جهت تسویه حساب  فرم چکیده
 فرم چکیده  درخواست صدور کارت المثنی
فرم تقاضا نامه ترک تحصیل دائم(انصراف) فرم درخواست دفاع از رساله
درخواست صدور کارت المثنی فرم درخواست پیش دفاع از رساله
فرم کمیسیون موارد خاص جهت ثبت نام
فرم نتیجه پیش دفاع از رساله
فرم حذف اضطراری تک درس
                   فرم کمیسیون موارد خاص جهت ثبت نام
فرم تقاضای اسکان در خوابگاه ویژه تابستان فرم تقاضای اسکان در خوابگاه ویژه تابستان
   فرم تقاضانامه مقاله6ماه بعداز دفاع                            فرم پیشنهاده  رساله دکتری
                    فرم پیشنهاده پایان نامه
 

                        

                                                                       آیین نامه های ارشد                                          
  آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد( ویژه ورودی های 91 و بعد از آن)
  شیوه نامه ی اجرایی آیین نامه دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشی- پژوهشی دانشگاه مازندران (ویژه ورودی های 94 و بعد از آن)
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری  آموزشی-پژوهشی دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 89 و بعد  از آن)

  آیین نامه های دکتری
  دستورالعمل ارزیابی جامع دانشجویان دوره دکتری
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکترای آموزشی- پژوهشی دانشگاه مازندران(سال تحصیلی 95 و بعد از آن)
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری  آموزشی-پژوهشی دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 89 و بعد  از آن)
   

 

اخبار