برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا

جلسه انتخاب عضو هیات ممیزه

3 آبان 1395

3 آبان 1395

نشستی علمی – تخصصی با عنوان « برجام و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه کشور » در روز یکشنبه 26/2/95